Het maken van bouwkundige ramingen en calculaties, tevens voor bouwkundig advies en ondersteuning.

Over JaMu Bouwkosten-Advies

JaMu Bouwkosten-Advies is in 2003 opgericht door Jan Mulder. Mede door diverse ervaringen in de bouwsector en de deskundige kennis die hiermee is opgedaan, is JaMu Bouwkosten in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een specialist in het maken van bouwkundige calculaties en kostenramingen, evenals het uittrekken van hoeveelheden metsel- en timmerwerken (loonwerk) voor onderaannemers en ZZP’ers en het controleren van begrotingen/prijsopgaven voor bedrijven, gemeenten en particulieren.Binnen JaMu Bouwkosten wordt in basis gewerkt in Kraan begroot en bewerkt ( tevens kunnen de excel uittrekstaten uit BIM worden ingelezen), via een CUF omzetprogramma kan de begroting desgewenst worden omgezet naar IBIS-Trad (echter met als nadeel dat de uittrekstaten niet mee worden gekopieerd).Indien u uw project door JaMu Bouwkosten wilt laten uitvoeren zal eerst in samenspraak een plan van aanpak opgesteld worden, waarna de werkzaamheden (o.a. de prijsaanvragen) volgens planning en in overleg met u worden uitgevoerd volgens een aantal algemene voorwaarden. Bent u geïnteresseerd in wat JaMu Bouwkosten voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

 

Privacy verklaring

 

JaMu Bouwkosten-Advies JaMu Bouwkosten-Advies, gevestigd aan Bosweid 1  1693 LJ  Wervershoof, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.jamubouwkostenadvies.com Bosweid 1  1693 LJ  Wervershoof +31228586690

 

J.M. Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van JaMu Bouwkosten-Advies Hij/zij is te bereiken via jan@jamubouwkostenadvies.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

JaMu Bouwkosten-Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jan@jamubouwkostenadvies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JaMu Bouwkosten-Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

JaMu Bouwkosten-Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JaMu Bouwkosten-Advies) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De wet schrijft voor dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

JaMu Bouwkosten-Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op sommige websites worden zogenaamde cookies gebruikt om zo uw persoonlijke gebruik van de website nog efficiënter te maken. Cookies zijn ID's die een webserver naar uw computer kan verzenden, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geïdentificeerd. Ook wij maken gebruik van cookies. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookies al dan niet op uw computer wordt opgeslagen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JaMu Bouwkosten-Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jan@jamubouwkostenadvies.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

JaMu Bouwkosten-Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JaMu Bouwkosten-Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jan@jamubouwkostenadvies.com. JaMu Bouwkosten-Advies heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.


2019 JaMu Bouwkosten-Advies - Alle rechten voorbehouden
Website door: Cees & Co ism Medialex